Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Hoe zijn we georganiseerd

Organisatie

De  Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug bestaat uit twee wijkgemeenten. We zijn onderdeel van de Protestantse Gemeente te Bodegraven en onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De beide wijkgemeenten hebben een Hervormd-Gereformeerde signatuur. Hierin staat de verzoening alleen door Christus verworven en het geloof door de Geest, alleen uit genade geschonken, centraal.

Elke wijkgemeente heeft een eigen predikant en kerkenraad. De diakenen uit beide wijkkerkenraden vormen samen de Diaconie. De kerkrentmeesters uit beide kerkenraden regelen samen het kerkbeheer.

Als kerk hebben we de opdracht van Christus gekregen om de wereld in te gaan en de boodschap van genade te vertellen alle mensen dichtbij en veraf: Evangelisatie en Zending

Gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland hebben een beleidsplan waarin duidelijk wordt gemaakt waar de gemeente voor staat, waar ze zich de komende periode in wenst te versterken en hoe ze dat wil bereiken. De link naar het beleidsplan staat rechts op deze pagina.
In het kader van het Samen op Weg is destijds door onze gemeente het Convenant van Alblasserdam ondertekend. Dit Convenant geeft aan hoe we als Hervormde Gemeente in de PKN willen staan. Een link naar het convenant staat rechts op deze pagina.

Wijk 1

Predikant: ds. A.J.R. Treur, [email protected]
Scriba: J.P. Weerheim, [email protected]
Uitvoerend scriba: Jolanda de Vries, [email protected]

Plaatselijke regeling wijk 1 (april 2015)

Wijk 2

Predikant: ds. A. van Lingen
Scriba: A. van Schothorst, [email protected]
Uitvoerend scriba: Marianne Veldhuijzen, [email protected]

Plaatselijke regeling wijk 2 (juni 2016)

Diaconie

Binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven is functioneert de "Hervormde wijkraad van diakenen te Bodegraven – Nieuwerbrug".

Visie: “Wonderen en grote tekenen stellen onder het volk (in de wereld en in de gemeente) die de verkondiging van het werk van Jezus Christus ondersteunen waardoor het Koninkrijk Gods steeds meer gestalte krijgt in deze wereld.”

Missie: “HELPEN WAAR GEEN HELPER IS”.

Beleid: Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025 van de wijkraad van diakenen. De diaconie vindt haar opdracht direct in de Bijbel: reeds in het OT had Israel de taak om recht te doen aan armen, weduwen, wezen en vreemdelingen waarbij de rijken terecht werden gewezen waar nodig. Handelingen 6:3 bevat de instelling van het ambt als zodanig.

In de kerkorde is onder meer vastgelegd dat diaconaat een taak is van de gehele gemeente. Het beleidsplan vermeldt daarom ook .... dat diakenen tot taak hebben om van hun gemeenteleden ook diakenen te maken en hen te stimuleren tot activiteiten. Dit kan door middel van de prediking, publicaties en het beleggen van diaconale bijeenkomsten. Een diaconale gemeente is een gemeente waarin onderling vertrouwen en communicatie belangrijk zijn en er aandacht is voor ieders noden. De gemeente geeft hieraan gestalte door het afstaan van financiële middelen. Tevens zal er, ondermeer door goede communicatie, wederzijds vertrouwen moeten zijn. Buiten de eigen gemeente helpt de diaconie met financiële middelen waar nodig, zowel plaatselijk, regionaal, nationaal als mondiaal (hoofdstuk 4).

Speciale doelen

  1. Roemenie commisie
  2. De Herberg
  3. Diaconaal Havenproject Rotterdam
  4. ZOA
  5. Woord en Daad
  6. De Hoop GGZ

Contact: [email protected]

Kerkbeheer

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de ‘stoffelijke’ zaken, zoals de gebouwen en de financiën, van de Protestantse Gemeente te Bodegraven (PGB). Voor de wijk Hervormd worden deze taken uitgevoerd door de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) Hervormd.

Contact: [email protected]

Kerkbalans
Voor vragen over de actie Kerkbalans kun je contact opnemen met Kristiaan de Bruin. [email protected], 06 33716015

Verzekering vrijwilligers
Binnen onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam, hierbij kan ook iets mis gaan waardoor de verzekering ingeschakeld moet worden. Lees hier meer over de verzekeringen die de kerk heeft afgesloten en wanneer er aanspraak op gemaakt kan worden.

Evangelisatie en Zending

Evangelisatie is een taak van ons allemaal. In persoonlijke contacten brengen we aan de ander over waar ons hart vol van is. We kennen ook georganiseerde vormen van Evangelisatie, bijvoorbeeld het Kinderfeest of wijkinitiatieven.
Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met één de Evangelisatieouderlingen.

Zending is het brengen van Gods Woord in de wereld op plaatsen waar dit nog niet of nauwelijks bekend is. We ondersteunen verschillende zendelingen. Voor iedere zendingswerker is een aparte thuisfrontcommissie (TFC) die hen steunt, bemoedigt en allerlei praktische zaken regelt.

De gezamenlijke thuisfrontcommissie (GTFC) coördineert taken en acties van de verschillende TFC’s. 

Medeleven en gebed is voor onze zendingswerkers en hun gezinnen is hard nodig. Daarnaast is ook financiële steun nodig. Giften worden verdeeld over alle zendingswerkers. Ga naar Gift geven.

Wil je meer  weten of een actie organiseren met het doel onze zendingswerkers financieel te steunen, laat het weten!

Contact: Ronald Schilt, 0172 610 001, [email protected]