Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Wie zijn wij?

Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Onze kerk bestaat uit de Hervormde wijken 1 en 2 (Gereformeerde Bond). We zijn onderdeel van de Protestantse Gemeente Bodegraven. Elke zondag kerken wij in de Dorspkerk in Bodegraven en Bethlehemkerk in Nieuwerbrug.

Onze identiteit wordt gekenmerkt door de gebondenheid aan de (gehele!) Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God staande op de schouders van de generaties voor ons, concreet gemaakt door de binding de gereformeerde belijdenisgeschriften. En ons staan, midden in de Protestantse Kerk van Nederland, heeft als spits: het oproepen van de gehele kerk, om belijdende kerk te zijn.

Zo'n identiteit vorm je niet zelfstandig, zij komt tot stand in grotere gemeenschap zoals daar zijn de Gereformeerde Bond, de GZB, de HGJB en de IZB - met de talloze plaatselijke gemeente die deze lijn volgen. Heel veel keuzen en patronen in de eredienst en het gemeenteleven kunnen tot deze gemeenschap herleid worden.

Welkomstmoment

Onze gemeente is (gelukkig!) groot, echter daardoor is de kans aanwezig dat je zondags niet als 'nieuw gezicht' wordt opgemerkt. Het welkomstcomité organiseert daarom een aantal keer per jaar een welkomstmoment na de ochtenddienst in de Dorpskerk. In ‘t Anker is er dan koffie en thee en kunnen de nieuwe leden zich voorstellen aan de gemeente. Je kunt zich opgeven via de mail.

Contact: [email protected]

Wat geloven wij

Wij geloven in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand
van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen
de levenden en de doden;
Wij geloven in de Heilige Geest
Wij geloven één heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.

Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB)

De Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB) is een vereniging van de voormalige Hervormde gemeente, gereformeerde Kerk en Evangelisch Lutherse gemeente.

Sinds 1 januari 2012 vallen de hervormde wijken 1 en 2 formeel onder een nieuwe Algemene Kerkenraad: die van de Protestantse Gemeente Bodegraven. Tegelijk met de fusie is de wijkgemeente Emmaus ontstaan. De wijk Emmaus is een fusie van Hervormd wijkgemeente 3, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

De Hervormde wijkgemeenten 1 en 2 willen in het spoor van de reformatie de gereformeerde identiteit te bewaren. Dat is met name de gebondenheid aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de geloofsbelijdenissen van de vroege kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.

De wijken 1 en 2 hebben besloten mee te gaan in de fusie, vanuit hun staan in de breedte van de Protestantse kerk het uitgangspunt is: We werken samen waar het samen beter kan. Daarbij blijven identiteitsgevoelige activiteiten apart van elkaar georganiseerd.

Historie

Onze Hervormde gemeente, die in de tijd van de Reformatie is ontstaan, heeft een bewogen verleden. Dit wordt uitvoerig beschreven in een door onze oud-plaatsgenoot ds. G. Hamoen uit de archieven van de Diaconie en Kerkvoogdij samengesteld boekje. In 1994 bestond de Hervormde Gemeente Bodegraven dus 400 jaar. Naar aanleiding daarvan is een herdenkingsboek geschreven. Dit is op het kerkelijk bureau verkrijgbaar. 

In 1576 ging Bodegraven over tot de Lutherse godsdienst. Pas in 1594 werd de gereformeerde religie ingevoerd. Ds. Segers Koninghsbergers opende de lange rij van hervormde predikanten die onze gemeente gekend heeft. Veel rampen hebben Bodegraven getroffen. We noemen onder andere de totale verwoesting in 1672 en de grote brand in 1870. Maar dank zij Gods goedheid staat de vele malen gerestaureerde Dorpskerk er nog. 

Het is daar niet bij gebleven. In 1955 verrees in Nieuwerbrug, dat gedeeltelijk samen met Bodegraven een Hervormde gemeente vormt, een kerk. En in verband met de uitbreiding van het dorp werd in 1966 in het zuidelijk deel van Bodegraven de Salvatorkerk gebouwd. Deze kerk is na de fusie in 2004 onder beheer van Emmaus gekomen.